Skip to content

Standard vilkår og betingelser for innkjøpsordre

NORCK INC DBA BAUCOR® INC OG NORCK GMBH STANDARD INNKJØPSORDREVILKÅR OG BETINGELSER

1. AKSEPT OG FULLSTENDIG AVTALE. Denne bestillingen er kjøpers tilbud til selger og er ikke en aksept fra kjøper av et salgstilbud fra selger eller av vilkår og betingelser i et slikt tilbud. Selger skal akseptere dette tilbudet ved å (a) signere og returnere bekreftelsen, eller (b) levere noen av varene som er bestilt her, eller (c) utføre noen av tjenestene som er bestilt her. Eventuelle tilleggsvilkår eller andre vilkår foreslått av selgeren avvises med mindre kjøperen uttrykkelig har gitt sitt skriftlige samtykke. Denne ordren er en fullstendig og eksklusiv angivelse av vilkårene og betingelsene i avtalen mellom selger og kjøper.

2. PAKKING OG FORSENDELSE. Alle varer skal pakkes, klassifiseres og avstives for å forhindre skade eller forringelse i samsvar med Uniform Freight Classification Rules and Regulations og Carrier Tariffs. Kjøperen skal ikke betale noen kostnader for klargjøring, pakking, emballering eller transport, med mindre dette er særskilt angitt i bestillingen. Alle forsendelser som skal videresendes på én dag via én rute, skal konsolideres og sendes for å sikre lavest mulig transportkostnad. Hver container skal nummereres fortløpende og merkes med ordrenummer og lagerlokasjon. Container- og ordrenummer skal angis på fraktbrevet. To eksemplarer av pakksedlene, med angivelse av ordrenummer, skal festes til container nr. 1 i hver forsendelse. Varer som selges F.O.B. forsendelsessted, skal sendes pr. etterkrav, med mindre annet er spesifisert på ordren. Selger skal ikke avgi noen erklæring om verdien av varene som sendes, med unntak av laveste takst.

Varebeskrivelsen på fraktbrevet skal beskrives i henhold til Uniform Freight Classification of Carrier Tariffs og ikke etter handelsnavn eller teknisk navn. Fraktkostnader for varer i restordre skal kun betales til den satsen som ville ha vært gjeldende dersom hele ordren hadde blitt sendt på én gang. Alle overskytende kostnader skal dekkes av selgeren.

3. AVBESTILLING. Tiden er avgjørende for denne ordren. Kjøper forbeholder seg retten til å kansellere denne ordren, eller deler av denne ordren, uten erstatningsansvar, hvis: (1) levering ikke skjer når og som spesifisert; (b) selger ikke oppfyller kontraktsforpliktelser med hensyn til nøyaktig tid, pris, kvalitet eller kvantitet; (c) selger opphører å drive sin virksomhet på normal måte; (d) selgeren ikke er i stand til å oppfylle sine forpliktelser etter hvert som de forfaller; (e) det innledes konkursbehandling mot selgeren i henhold til konkurslovgivningen eller andre lover som gjelder kreditorlindring; (f) det oppnevnes eller søkes om bobestyrer for selgeren; eller (g) selgeren foretar en overdragelse til fordel for kreditorene. Kjøper forbeholder seg også retten til å kansellere av enhver annen grunn som er tillatt i henhold til Uniform Commercial Code som til enhver tid gjelder i delstaten der kjøperen har signert denne ordren.

4. FAKTURA OG BETALING. Det skal utstedes en separat faktura for hver forsendelse. Med mindre annet er spesifisert i denne bestillingen, skal ingen faktura utstedes før varene er sendt, og ingen betaling skal foretas før både varene og en korrekt faktura er mottatt. Gjeldende rabattperioder skal beregnes fra datoen for mottak av varene og en korrekt faktura til datoen for utsendelse av kjøpers sjekk. Med mindre frakt og andre kostnader er spesifisert, skal rabatten beregnes på hele fakturabeløpet.

5. GARANTIER. Selger garanterer at:

a. Pris. Prisene for varene som selges til kjøperen i henhold til denne ordren, er ikke mindre gunstige enn de som for tiden gjelder for andre kunder for samme eller lignende artikler i sammenlignbare eller mindre mengder.

b. Kvalitet. Alle varer som leveres i henhold til denne ordren, skal være i samsvar med kravene i denne ordren (inkludert alle gjeldende beskrivelser, spesifikasjoner og tegninger), skal være fri for material- og produksjonsfeil og skal, i den utstrekning de ikke er produsert i henhold til detaljerte konstruksjoner levert av kjøperen, være fri for konstruksjonsfeil og egnet for de tiltenkte formålene, og selgers garantier og eventuelle gunstigere garantier, servicepolicyer eller lignende forpliktelser fra selgerens side skal kunne håndheves av kjøperens kunder og brukerne av kjøperens varer, så vel som av kjøperen;

c. Overholdelseav lover. Ved utførelsen av denne ordren skal selgeren overholde alle gjeldende føderale, statlige og lokale lover og forordninger og alle lovlige pålegg, regler og forskrifter i henhold til disse, herunder Fair Labor Standards Act, 1938, med endringer (29 U.S.C. Sec 201-219), Walsh-Healey Public Contracts Act, med endringer (41 U.S.C. Sec 34-45), Contract Work House Standards Act (40 U.S.C. Sec. 327-330), Occupational Health and Safety Act (Pub L 91-596), og alle lovlige regler og forskrifter i henhold til disse, og selgeren skal på fakturaen eller i en annen form som kjøperen finner tilfredsstillende, fremlegge en sertifisering i henhold til alle gjeldende krav i paragraf 6, 7 og 12 i Fair Labor Standards Act, med endringer, og i forskrifter og pålegg fra det amerikanske arbeidsdepartementet utstedt i henhold til paragraf 14 i denne.

6.SKADESLØSHOLDELSE OG FORSIKRING

a. Patenterstatning. Selgeren skal for egen regning beskytte, forsvare og holde kjøperen, kjøperen, kjøperens'kunder og brukerne av Kjøpers'varer mot alle krav og rettssaker der det hevdes at varer levert i henhold til denne ordren krenker et amerikansk eller utenlandsk patent, og selgeren skal holde dem skadesløse fra eventuelle forpliktelser og tap som følge av dette, forutsatt at selgeren er rimelig varslet om slike krav og rettssaker. Selger'forpliktelse skal ikke gjelde for varer som er produsert i henhold til detaljert design levert av kjøperen, og heller ikke for krenkelser som oppstår som følge av bruk eller salg av varer i kombinasjon med varer som ikke er levert av selgeren, hvis slike krenkelser ikke ville ha oppstått ved bruk eller salg av slike varer utelukkende for det formålet de ble designet eller solgt til kjøperen for. Selger'Selgers forpliktelse skal bare omfatte amerikanske og britiske myndigheter hvis og i den utstrekning Kjøper har samtykket i å holde amerikanske og britiske myndigheter skadesløse.

b. Generell skadesløsholdelse. Selgeren skal på egen bekostning holde kjøperen skadesløs fra ethvert ansvar, krav, søksmål eller krav, uansett om det er velbegrunnet eller ikke, inkludert kostnadene ved å forsvare seg mot det samme, for personskade eller skade på eiendom, enten fast eller personlig, som på noen måte oppstår som følge av, i løpet av eller i forbindelse med varene eller tjenestene som er kjøpt i henhold til denne avtalen, eller selgerens virksomhet i forbindelse med gjennomføringen av bestemmelsene og vilkårene i denne avtalen.

c.Forsikring. Selger skal opprettholde en offentlig ansvarsforsikring, herunder produktansvar, fullførte operasjoner, entreprenøransvar og beskyttelsesansvar, bilansvarsforsikring (herunder ansvar for ikke-eid bil) og arbeidsskadeforsikring, og arbeidsgiveransvarsforsikring som i tilstrekkelig grad vil beskytte kjøperen mot slike skader, forpliktelser, krav, tap og utgifter (herunder advokathonorarer) som er beskrevet i dette punkt 6. Selger forplikter seg til å fremlegge forsikringsbevis som bekrefter forsikringsdekningen når Kjøper ber om det.

7. INSPEKSJON OG AVVISNING. Alle varer, med unntak av varer som er inspisert og godkjent av myndighetene ved kilden for direkte forsendelse til myndighetene, er gjenstand for endelig inspeksjon og godkjenning av kjøperen på bestemmelsesstedet, uavhengig av betaling eller forutgående inspeksjon ved kilden. Slik inspeksjon vil bli foretatt eller forhåndsinspeksjon ved kilden. Slik inspeksjon skal utføres innen rimelig tid etter mottak av varene.

Kjøper skal varsle selger dersom varer levert i henhold til denne avtalen avvises, og etter kjøpers valg og for selgers risiko og regning skal slike varer oppbevares av kjøper eller returneres til selger. Selger skal ikke erstatte eller korrigere varer som ikke er i samsvar med kravene, med mindre dette er skriftlig avtalt med kjøper.

8. ENDRINGER OG AVVIK. Eventuelle uoverensstemmelser, utelatelser eller uklarheter i tegninger, spesifikasjoner eller innkjøpsordrer skal forelegges kjøperen for skriftlig tolkning før denne ordren behandles. Kjøperen har rett til når som helst før ordren er fullført, å foreta endringer i mengder, tegninger og spesifikasjoner, i leveringsplaner og i forsendelses- og emballeringsmetoder. Hvis slike endringer fører til en økning eller reduksjon i prisen eller i tiden som kreves for utførelsen, skal selgeren umiddelbart underrette kjøperen skriftlig om dette, og det skal foretas en rimelig justering. Endringer skal ikke være bindende for kjøperen med mindre de fremgår av en endringsmelding i innkjøpsordren som er utstedt og signert av kjøperen.

9. FORCE MAJEURE. Selger er ikke ansvarlig for forsinkelse eller manglende levering av noen eller alle varene som omfattes av denne innkjøpsordren, i tilfelle forsinkelse eller manglende levering som skyldes offentlige reguleringer, arbeidskonflikter, streik, krig, opptøyer, opprør, sivile uroligheter, mobilisering, eksplosjon, brann, oversvømmelse, ulykke, storm eller andre naturkatastrofer, svikt i avlinger eller forsyninger, forsinkelser hos transportører, embargoer eller andre årsaker utenfor selgers rimelige kontroll. Kjøperen skal heller ikke være ansvarlig for manglende levering av varene på grunn av noen av de ovennevnte årsakene, eller andre årsaker utenfor kjøperens rimelige kontroll, hvis de gjør det kommersielt umulig for kjøperen å motta eller bruke varene i tide. Dersom bare en del av selgers kapasitet til å oppfylle sine forpliktelser er unnskyldt i henhold til denne paragrafen, må selger fordele produksjon og leveranser mellom seg selv og sine ulike kunder som har kontrakt om tilsvarende varer i perioden. Fordelingen skal skje på en rettferdig og rimelig måte. Når enten selger eller kjøper påberoper seg unnskyldning for manglende oppfyllelse i henhold til denne paragrafen, må de gi skriftlig varsel til den andre parten. Selger er ikke forpliktet til å selge eller Kjøper er ikke forpliktet til å kjøpe på et senere tidspunkt den delen av varene som Selger ikke kan levere eller Kjøper ikke kan motta eller bruke på grunn av noen av de nevnte årsakene. Ingen varer skal leveres av selgeren etter utløpet av fristene som er angitt i denne innkjøpsordren, uten samtykke fra kjøperen.

10. KRAV TIL FØDERALE UNDERLEVERANDØRER. Selger skal overholde alle føderale krav som gjelder for føderale underleverandører, inkludert, men ikke begrenset til, krav knyttet til like ansettelsesmuligheter, underleveranser til minoritetsbedrifter, underleveranser til småbedrifter, underleveranser til områder med arbeidskraftsoverskudd og ren luft og rent vann, og på forespørsel fra kjøper skal selger undertegne og være bundet av eventuelle sertifiseringer eller avtaler som omfatter slike krav i former som er godkjent av kjøper.

11. OVERDRAGELSER. Ingen overdragelse av noen rettigheter, herunder rettigheter til penger som forfaller eller forfaller i henhold til denne ordren, eller delegering av plikter i henhold til denne ordren, skal ikke være bindende for kjøperen før dennes skriftlige samtykke er innhentet.

12. INSTALLASJON. Hvis denne ordren krever at selgeren stiller sin arbeidsleder, ekspert eller annen ansatt til rådighet i forbindelse med installasjonen eller andre forhold i henhold til denne ordren for å utføre arbeid i kjøperens lokaler, samtykker selgeren, uavhengig av om det tas særskilt betalt for dette eller ikke, i at denne arbeidslederen, eksperten eller andre ansatte hos selgeren, når de utfører slike tjenester, ikke er og ikke skal anses for å være agent eller ansatt hos kjøperen. Selger påtar seg fullt ansvar for sine handlinger og unnlatelser og forplikter seg til å holde Kjøper skadesløs fra ethvert krav som måtte oppstå som følge av dette. Selger påtar seg eksklusivt ansvar for eventuelle lønns- eller andre skatter som arbeidsgiveren er pålagt i henhold til føderal eller statlig lovgivning.

13. PRISNEDGANG. Kjøper skal beskyttes mot prisfall på den ikke-leverte delen av denne ordren. Selger kan velge å imøtekomme prisreduksjoner fra andre leverandører eller sine egne lavere priser til andre kjøpere, men hvis selger skulle nekte å gjøre dette, har kjøper rett til å kansellere hele eller deler av restbeløpet på denne ordren uten kostnad for kjøper. uten kostnader for kjøperen.

14. VARSEL OM ARBEIDSKONFLIKT. Når selger har kjennskap til at en faktisk eller potensiell arbeidskonflikt kan forsinke denne ordren, skal selger umiddelbart varsle og sende all relevant informasjon til kjøper. Selger skal innlemme innholdet i hele denne klausulen i alle underleverandøravtaler der en arbeidskonflikt kan forsinke denne ordren. En underleverandør trenger imidlertid bare å varsle og gi informasjon til sin underleverandør på neste høyere nivå.

15. KLARERING AV MATERIALE BEREGNET PÅ OFFENTLIGGJØRING. Ingen pressemelding, herunder fotografier og film, reklame, offentlig kunngjøring, benektelse eller bekreftelse av samme eller noen del av innholdet i denne ordren eller noen fase av noe program i henhold til denne, skal offentliggjøres uten skriftlig forhåndsgodkjenning fra kjøperen.

16. GJELDENDE LOV. Denne ordren skal reguleres av Uniform Commercial Code i den staten eller det landet der Kjøper har utført denne ordren.

17. FRASKRIVELSE. Kjøpers rett til å kreve streng oppfyllelse av denne ordren skal ikke påvirkes av tidligere avkall på oppfyllelse.

18. TILLEGGSVILKÅR. De eventuelle tilleggsvilkårene som er vedlagt, skal utgjøre en del av denne ordren.

*** Sist oppdatert 23. mars 2023, kl. 11:58 PST.