Skip to content

Salgsvilkår og betingelser

SALGSVILKÅR OG BETINGELSER FOR NORCK INC

1- Aksept av innkjøpsordre: Selgers (Norck Inc i California, USA) aksept av kjøpers bestilling, eller selgers tilbud, er uttrykkelig betinget av kjøpers samtykke til vilkårene i disse generelle salgsbetingelsene (disse "generelle vilkårene") som regulerer ethvert salg. Selger godtar ikke eventuelle motstridende vilkår og betingelser foreslått av kjøper. Kjøpers aksept av varene som er beskrevet i det medfølgende tilbudet ("Produkter") som selges i henhold til denne avtalen, innebærer kjøpers samtykke til dette. Hvis kjøperen ber om forsendelse på grunnlag av en telefon-, nett-, e-post-, post- eller telefaksordre, gjør kjøperen dette under forutsetning av at disse generelle vilkårene gjelder. Ingen endringer, tillegg, oppsigelser eller frafall av vilkår eller betingelser er bindende for selger med mindre de er skriftlige og undertegnet av selgers behørig autoriserte representant.

2- Levering og produksjon: Alle salg er endelige. Den lovede leveringstiden begynner med salgsordredokumentet som selgeren sender til kjøperen eller bekreftelse og godkjenning av teknisk tegning for produksjon fra selgeren, avhengig av hva som inntreffer sist. Ingen retur aksepteres og ingen refusjon utstedes, med mindre selger ikke kan levere varene i henhold til spesifikasjonene som avtalt med kjøper og/eller innen den lovede leveringstiden (se punkt 6 for unnskyldelige forsinkelser). Selger forplikter seg til å levere varene og/eller tjenestene i henhold til spesifikasjonene gitt av Kjøper og/eller levert av Selger, som bestilt av Kjøper. Hvis selgeren ikke kan levere varene som avtalt, kan selgeren på nytt forsøke å levere dem med de avtalte spesifikasjonene innen rimelig tid eller kansellere bestillingen og refundere den mottatte betalingen til kjøperen. Selgers ansvar kan ikke under noen omstendighet overstige det beløpet som er mottatt fra kjøper, og så snart selger returnerer betalingen fra kjøper, opphører selgers ansvar. Hvis selgeren ikke har mottatt noen betaling fra kjøperen, aksepterer kjøperen at selgeren ikke har noe ansvar for manglende evne til å levere bestilte produkter som beskrevet og/eller innen den lovede leveringstiden. (Se punkt 13 for mer informasjon).

Så lenge loven tillater det, kan selger sette ut produksjonen av kjøpers bestilling(er) til tredjepartsselskaper (kontraktsprodusenter) i et hvilket som helst land og hvor som helst i verden uten geografiske begrensninger og uten skriftlig og/eller muntlig varsel til kjøperne og uten å be om kjøpers samtykke. Selger kan dele informasjon om kjøpers innkjøpsordre med tredjeparter, for eksempel dokumentasjon, tegninger og spesifikasjoner, hvis de er gitt av kjøper og uten kjøpers skriftlige eller uttrykkelige samtykke. Selger er ansvarlig for å inngå avtaler med tredjepartsleverandører og kontraktsprodusenter om å holde kjøpers ordrerelaterte dokumentasjon og informasjon privat, sikker og hemmelig. Selger er uansett ikke juridisk og/eller økonomisk ansvarlig for brudd på kjøpers tekniske data eller dokumentasjon fra selgers leverandører, verken med eller uten hensikt. Selger kan dele kjøpers dokumentasjon og/eller tegninger, spesifikasjoner med sine leverandører med skriftlig samtykke fra kjøper dersom det foreligger en avtale om taushetsplikt mellom kjøper og selger som gir kjøper tillatelse til dette. Selger er ansvarlig for å pålegge sine leverandører å holde kjøpers materiale og dokumentasjon hemmelig så lenge taushetserklæringen gjelder. Selger er uansett ikke juridisk og/eller økonomisk ansvarlig for brudd på kjøpers tekniske data eller dokumentasjon fra selgers leverandører, verken med eller uten hensikt.

3- Levering: Med mindre annet er skriftlig avtalt, er selger ikke ansvarlig for frakt, transport, forsikring, forsendelse, pakking, lagring, håndtering, overliggeavgift, skade eller lignende kostnader. Hvis slike kostnader i henhold til salgsbetingelsene er inkludert i prisen, vil enhver økning i prisene som trer i kraft etter datoen for dette, være for kjøpers regning. Med mindre annet er avtalt skriftlig og signert av selger, skal alt salg skje mot forskuddsbetaling og frakttillegg/FOB Origin, selgers lager. Kjøper bærer, eier og anmelder krav, og eiendomsrett og risiko for tap overføres til kjøper ved levering til kjøper på selgers lager. Alle distribusjonsforsendelser og direkteforsendelser fra fabrikk kan ikke avbestilles/returneres.

4 - Prisøkning: Prisene er basert på arbeids- og materialkostnader på tilbudsdatoen. Enhver endring i noen av disse kostnadene etter denne datoen vil være for kjøpers regning etter at selger har gitt skriftlig varsel om prisendring.

5 - Skatter: Med mindre annet er bestemt ved lov, skal alle salgs-, særavgifter og lignende skatter og avgifter som selgeren kan bli pålagt å betale eller kreve inn med hensyn til produktene eller leveringen av dem til kjøperen, betales av kjøperen. Dersom kjøperen krever fritak fra toll eller avgifter, skal kjøperen fremlegge det aktuelle fritakssertifikatet for selgeren.

6 - Unnskyldelig forsinkelse: Selger er ikke ansvarlig for forsinkelser i leveransen eller manglende levering som skyldes årsaker utenfor selgers kontroll.

7 - Kjøpers spesifikasjoner og skadesløsholdelse: Uavhengig av om produktene leveres i henhold til kjøpers spesifikasjoner eller ikke, eller innen den lovede leveringstiden, holder kjøper selger og dennes tilknyttede selskaper, ledere, styremedlemmer, styremedlemmer, aksjonærer, ledere, agenter, ansatte, leverandører, underleverandører, ansatte, kunder, etterfølgere og overdragere skadesløse fra ansvar, forpliktelser, tap, skader, straffer, krav, handlinger, søksmål, voldgift og kostnader (inkl, uten begrensning, advokathonorarer og -kostnader, utgifter til prosedyrebistand og sakkyndige vitner) og utgifter som Selger påføres med hensyn til (a) ethvert krav om at Produktene krenker patenter, opphavsrett, varemerker, forretningshemmeligheter, design eller andre immaterielle rettigheter eller eiendomsrettigheter eller lignende rettigheter, og (b) ethvert krav om at Produktene er feilaktig eller ukorrekt produsert, levert eller installert. Selger er ikke ansvarlig for (a) feil, utelatelser eller unøyaktigheter i tegninger eller spesifikasjoner som er levert eller godkjent av Kjøper, og er ikke forpliktet til å kontrollere eller bekrefte samsvar, nøyaktighet eller tilstrekkelighet av patenter, myndighetskrav, tegninger eller lignende spesifikasjoner som Kjøper har levert til Selger, eller (b) noen forpliktelse til å installere Produktene korrekt eller på riktig måte.

8 - Delbetalinger og underleveranser: Med mindre annet er uttrykkelig angitt, har selgeren rett til å levere produktene i delbetalinger. Alle avdrag skal faktureres separat og betales som fakturert uten hensyn til senere leveranser. Unnlatelse av å betale for en delbetaling ved forfall vil frita selgeren fra å foreta fremtidige leveranser. Selger kan overlate utførelsen av hele eller deler av disse vilkårene og betingelsene til en hvilken som helst person, uansett nasjonalitet, uten geografiske begrensninger.

9 - Begrenset garanti; fraskrivelse av underforståtte garantier: PRODUKTENE SELGES "SOM DE ER, DER DE ER". SELGEREN GIR INGEN REPRESENTASJON ELLER GARANTI AV NOE SLAG, UTTRYKKELIG ELLER UNDERFORSTÅTT, MED HENSYN TIL PRODUKTENE SOM SELGES I HENHOLD TIL DISSE VILKÅRENE, OG SELGEREN FRASKRIVER SEG HERVED ALLE GARANTIER, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, UNDERFORSTÅTTE GARANTIER FOR SALGBARHET, IKKE-KRENKELSE OG EGNETHET FOR ET BESTEMT FORMÅL, ENTEN ET SLIKT FORMÅL ER KJENT ELLER UKJENT. TREDJEPARTSGARANTIER VIL BLI OVERFØRT TIL KJØPER DER DET ER AKTUELT.

10 - Betaling: Betaling skal skje i henhold til vilkårene som er angitt på fakturaen og/eller e-posttilbudet. Hvis kjøperen ikke overholder betalingsbetingelsene, kan selgeren holde tilbake ytterligere leveranser eller etter eget valg si opp disse generelle vilkårene, hvoretter eventuelle ubetalte beløp forfaller umiddelbart. Hvis kjøperen har fått kreditt i henhold til salgsbetingelsene, forbeholder selgeren seg retten til å tilbakekalle denne kreditten hvis kjøperen ikke betaler for produktene ved forfall, og selgeren har da rett til å kreve betaling før ytterligere forsendelser av produkter. Alle forfalte betalinger skal forrentes med en rente på halvannen prosent (1,5 %) per måned fra forfallsdato til Norck mottar betaling, eller med den høyeste rentesatsen som er tillatt i henhold til lovene i delstaten California, avhengig av hvilken som er lavest.

11 - Varsel om krav: Umiddelbart etter mottak av produktene skal kjøperen inspisere varene. Eventuelle mangelskrav må fremsettes innen ti (10) dager etter at kjøperen har mottatt produktene. Alle andre krav, inkludert krav om påstått mangelfulle produkter, må fremsettes innen ti (10) dager etter at kjøperen har fått kjennskap til de fakta som kravet er basert på, men ikke i noe tilfelle senere enn femten (15) dager etter at kjøperen har mottatt produktene. Alle krav som ikke fremsettes skriftlig og mottas av selgeren innen den ovennevnte fristen, anses som frafalt. Når det gjelder eventuelle feil som ikke kan oppdages før ved bruk eller ved bearbeiding i produksjonen av andre produkter, anses alle krav om erstatning eller tap som følge av slike feil som frafalt med mindre de fremsettes skriftlig og mottas av selgeren innen femten (15) dager etter at kjøperen har mottatt produktene, eller innen ti (10) dager etter at kjøperen har fått kjennskap til den påståtte feilen som gir opphav til kravet, avhengig av hva som inntreffer først, og etter utløpet av en av disse periodene påtar kjøper seg uttrykkelig alt ansvar for alle slike skader eller tap, uavhengig av hvilken behandling eller bruk som har funnet sted, eller om den påståtte feilen har oppstått eller blitt oppdaget før utløpet av denne perioden.

12 - Motregning: Kjøperen har ingen rett til å motregne beløp som skal betales til selgeren i henhold til denne avtalen, mot krav eller fordringer som kjøperen måtte ha mot selgeren.

Oppsigelse på grunn av insolvens. Selger kan helt eller delvis stanse ethvert salg av produkter i henhold til denne avtalen hvis kjøperen overdrar sine fordringer til kreditorene, blir insolvent eller på annen måte ikke er i stand til å betale sin gjeld etter hvert som den forfaller, eller hvis det innledes saksbehandling av eller mot kjøperen med påstand om konkurs eller insolvens, eller som innebærer utnevnelse av en bobestyrer.

13- Eksklusivt rettsmiddel: KJØPERS ENESTE RETTSMIDDEL I HENHOLD TIL DISSE GENERELLE VILKÅRENE, I STEDET FOR ALLE ANDRE RETTSMIDLER, ER ERSTATNING FOR SKADER, AVBETALING ELLER MANGLER ELLER, ETTER SELGERS VALG, REPARASJON ELLER UTSKIFTING AV SKADEDE PRODUKTER SOM RETURNERES TIL SELGER FOR KJØPERS REGNING. DERSOM SKADEDE ELLER DEFEKTE PRODUKTER IKKE KAN REPARERES ELLER SKIFTES UT, KAN SELGER REFUNDERE KJØPESUMMEN SOM KJØPEREN HAR BETALT FOR DE(N) BESTEMTE VAREN(E) SOM TAPET ELLER SKADEN GJELDER.

14- Hele avtalen: Dette dokumentet inneholder hele avtalen mellom partene, og ingen løfter, bestemmelser, vilkår, garantier, betingelser eller forpliktelser, verken uttrykkelige eller underforståtte, utover det som er angitt her, er bindende for noen av partene.

15- Ansvarsbegrensning:SELGEREN HAR UNDER INGEN OMSTENDIGHETER NOEN FORPLIKTELSE ELLER NOE ANSVAR (VERKEN I HENHOLD TIL KONTRAKT, GARANTI, ERSTATNING (INKLUDERT UAKTSOMHET) ELLER PÅ ANNEN MÅTE, OG UANSETT FEIL, UAKTSOMHET (AKTIV, PASSIV ELLER IMPUTERT), REPRESENTASJON, OBJEKTIVT ANSVAR ELLER PRODUKTANSVAR FRA SELGERENS SIDE) FOR DEKNING ELLER FOR EVENTUELLE FØLGESKADER, TILFELDIGE ELLER INDIREKTE SKADER ELLER TAP AV INNTEKTER, FORTJENESTE, BESPARELSER ELLER FORRETNINGER SOM OPPSTÅR SOM FØLGE AV ELLER PÅ ANNEN MÅTE RELATERT TIL PRODUKTENE ELLER ET SALG FRA SELGER TIL KJØPER, SELV OM SELGEREN ELLER DENNES AGENTER HAR BLITT INFORMERT OM MULIGHETEN FOR SLIKE SKADER. SELGERS SAMLEDE ANSVAR (UANSETT OM DET OPPSTÅR SOM FØLGE AV KONTRAKT, GARANTI, ERSTATNINGSANSVAR ELLER PÅ ANNEN MÅTE) MED HENSYN TIL PRODUKTENE ELLER ET SALG FRA SELGER TIL KJØPER, VIL UNDER INGEN OMSTENDIGHETER OVERSTIGE KJØPESUMMEN SOM KJØPEREN HAR BETALT FOR DE(N) BESTEMTE VAREN(E) AV PRODUKTENE SOM DET KREVES ERSTATNING FOR.

14- Kumulative rettsmidler, ikke frafall: Selgers misligholdsbeføyelser er kumulative og kommer i tillegg til alle andre beføyelser i henhold til lov eller rettspraksis. Selgers unnlatelse av å insistere på eller håndheve streng oppfyllelse av noen av, eller å utøve noen rettigheter eller rettsmidler i henhold til, selgers avtale med kjøper, skal ikke tolkes som et avkall på eller avståelse i noen grad av selgers rett til å hevde eller påberope seg en slik bestemmelse, rettighet eller rettsmiddel i dette eller andre tilfeller; det samme vil snarere forbli i full kraft og virkning.

15 - Gjeldende lov: Hvis Norck Inc. er selger, skal salg av produkter i henhold til disse generelle vilkårene tolkes, fortolkes og håndheves i alle henseender i samsvar med lovene i delstaten California, USA, uten henvisning til lovvalgsprinsipper om det motsatte, med unntak av at FN-konvensjonen om kontrakter for internasjonalt salg av varer (1980), eller enhver etterfølger av denne, ikke gjelder. Kjøperen skal ikke innlede eller forfølge noe søksmål, søksmål, prosedyre eller krav i forbindelse med produktene annet enn i delstatsdomstolene eller føderale domstoler i Orange County, delstaten California. Kjøper samtykker herved ugjenkallelig til slike domstolers jurisdiksjon og verneting i forbindelse med ethvert søksmål, søksmål, prosedyre eller krav som oppstår i henhold til disse generelle vilkårene eller ved selgers salg av produkter.

I tilfelle Norck GmbH er selger, vil salg av produkter i henhold til disse generelle vilkårene tolkes, fortolkes og håndheves i alle henseender i samsvar med lovene i Tyskland og delstaten Baden-Württemberg uten henvisning til lovvalgsprinsipper om det motsatte, med unntak av at FN-konvensjonen om kontrakter for internasjonalt salg av varer (1980), eller enhver etterfølger av denne, ikke gjelder. Kjøperen skal ikke innlede eller forfølge noe søksmål, søksmål, prosedyre eller krav i forbindelse med produktene annet enn i delstatsdomstoler eller føderale domstoler i Tyskland. Kjøperen samtykker herved ugjenkallelig til slike domstolers jurisdiksjon og verneting i forbindelse med ethvert søksmål, søksmål, prosedyre eller krav som oppstår i henhold til disse generelle vilkårene eller i forbindelse med selgers salg av produkter.

16 - Diverse: Ingen tidligere transaksjoner mellom kjøper og selger og ingen handelsbruk vil være relevant for å supplere, tolke eller forklare disse generelle vilkårene. Kjøperen skal overholde alle gjeldende lover, forskrifter, regler, pålegg og andre krav, nå eller i fremtiden, fra alle gjeldende myndigheter i forbindelse med oppfyllelse av selgers avtale med kjøperen og bruk av produktet.

17 - Overdragelse: Disse generelle vilkårene er bindende for og til fordel for selgeren, dennes etterfølgere og rettighetshavere. Kjøperen kan ikke overdra noen rettigheter eller interesser i selgerens avtale med kjøperen eller delegere utførelsen av noen av sine forpliktelser uten selgerens skriftlige forhåndssamtykke.

18 - Varsler: Ethvert varsel skal sendes med rekommandert eller sertifisert post med anmodning om returkvittering (luftpost hvis det sendes internasjonalt) til en av partenes adresse som er angitt på forsiden av kjøpet. Varsel kan også gis på andre måter som kan avtales. Varselet trer i kraft ved mottak.

Utstedelse av en formell og/eller muntlig innkjøpsordre til selger utgjør aksept av disse vilkårene.

* Sist oppdatert 23. mars 2023 kl. 11:50 PST.